รับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาล
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาล เงินเดือน 15000 สนใจติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ 077-596683 
 

1. ด้วยมณฑลทหารบกที่ ๔๔ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนผู้มีสัญชาติไทย เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับเงินรายรับจากสถานพยาบาลเป็นค่าจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่ง พยาบา รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ค่าจ้าง เดือนละ ๑๒000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๓000 (ไม่รวมเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข) คุณวุติ ป.ตรี และมีใบประกอบวิชาชีพ

2.คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน ๔0 ปีบริบูรณ์
2.2 บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.3 มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา (ยกเว้นคดีลหุโทษหรือประมาท) สำหรับผู้ที่
มีประวัติทางอาญาคดีอาญาไม่แจ้งต่อหน่วยรับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง หน่วยจะระงับการจ้างทันที

3.หลักฐานการรับสมัคร
3.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
3.2 ใบสำคัญ สด.๘ (ทหารกองหนุน) และ สด๔๓ (บุคคลพลเรือน)
3.3 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมรักษาดินแดน
3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร (แบบ ทบ๔๔๖-๖๓0)
3.5 ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อเอดส์จากห้องปฏิบัติการแพทย์ทหาร และใบรับรองผลการตรวจหาสารเสพติด ฉบับจริง (ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน) จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
3.6 สำเนาหลักฐานผลการศึกษา (ใบ รบ.)
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน)
3.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณบัตรบิดาและมารดา กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต(ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.9 สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา จากหน่วยครั้งสุดท้าย (กรณีทหารกองหนุน)
3.10 เพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ตำกว่า ๑๕0 เชนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔0 กิโลกรัม
3.11 เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ตำกว่า ๑๖0 เชนติเมตร มีขนาดรอบอกตั้งแต่ ๗๖/๗๙ ซม. 
3.12 หลักฐานต่างๆ อย่างละ ๑ ชุด รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

4. สถานที่รับสมัคร กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
5. กำหนดวันเวลารับสมัครและสอบคัดเลือก
5.1 รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖0 ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖0 (ในเวลาราชการ)
5.2 สอบคัดเลือกใน ๒๘ มีนาคม ๒๕๖0 กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

6. วิชาที่สอบ
6.1 วิชาระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรรี พ.ศ. ๒๕๒๖) จำนวน ๑0 คะแนน
6.2 ความรู้ทั่วไป (หนังสือพิมพ์ และข่าวสารทั่วไปทางโทรทัศน์) จำนวน ๑0 คะแนน
6.3 ความรู้วิชาชีพ จำนวน ๓0 คะแนน
6.4 ภาคปฏิบัติ จำนวน ๓0 คะแนน 
6.5 สัมภาษณ์ จำนวน ๒0 คะแนน

7. กฎเกณฑ์ในการสอบ ให้ผู้สมัครสอบมารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันสอบคัดเลือก เวลา 0๘.๓0 พร้อม บัตรประจำตัวประชาชน หากมาถึงสถานที่สอบช้าเกิน ๑0 นาที จะถูกตัดสิทธิ์
8. ประกาศผลสอบ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖0 กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


  
 
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-596683
Copyright (c) FortKhetudomsakHospital 2015. All rights reserved.